...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วารสารโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 


 
ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ประกาศปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2566
สมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
ประกาศปิดเรียน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2565
:::ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด :::
 

โรงเรียนเทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) นำโดย นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ในระหว่างวันนที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผลการแข่งขัน
��ขอแสดงความยินดีกับ การแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4 - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9

��ขอแสดงความยินดีกับ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 15

��ขอแสดงความยินดีกับ การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 10
��ขอแสดงความยินดีกับ การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 19

โรงเรียนเทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) นำโดย นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โรงเรียนเทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) นำโดย นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
ผลการแข่งขัน
��ขอแสดงความยินดี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชายและหญิง ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
จัดเตรียมทำความสะอาด ด้านอาคาร สถานที่ในการเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่
17 พฤษภาคม 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๑
ได้รับการสนับสนุนการพ่นยาฆ่าเชื้อ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณ
กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชุมแพ ที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้ง
ออกให้บริการ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางยุพิน เจริญรุ่งเรือง
นายยุทธนา สัตพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
จากเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางยุพิน เจริญรุ่งเรือง
นายยุทธนา สัตพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การ
ต้อนรับนางสุกานดา จันทรรักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8-9 เมษายน 2565 โรงเรียนเทศบาล ๑
ได้รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักเรียนให้ความสนใจ
สมัครเข้าเรียนและรายงานตัวมอบตัวเข้าเรียน
เป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดนักเรียนเพิ่มเติม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
ดำเนินการตรวจ ATK ให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร
ภายในโรงเรียนทุกคน เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หลังเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) และเป็นมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :::คลิกดูภาพกิจกรรม:::

นายยุทธ เตียสุขสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายณัฐภูมิ นนทสิริกุล
ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
เมืองชุมแพ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน
ในการตรวจคัดกรอง (ATK) หาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site)
::: คลิกดูภาพกิจกรรม:::

ผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนผู้มีอายุ 12 - 18 ปี เข้ารับการ
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อป้องกันการ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ
ก่อนเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ::: คลิกดูภาพกิจกรรม:::

นายยุทธ เตียสุขสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ในการกำกับ
ติดตาม นิเทศก์และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(On Line)
พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
::: คลิกดูภาพกิจกรรม:::

:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
 
 
 
 
.
นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744