...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 
ระดับชั้นอนุบาล
 
อนุบาล 1
 
อนุบาล 2
 
อนุบาล 3
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษา
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
  แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744