...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

 
นางยุพิน เจริญรุ่งเรือง
 
 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
 
.
 
นายเอนก จันสนิท
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
งานวิจัย
งานพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน
งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
  งานนิเทศการศึกษา  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  งานทะเบียนนักเรียน  
  งานแนะแนวการศึกษา  
  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ  
  งานลูกเสือ-เนตรนารี  
  งานรับนักเรียน  
  งานส่งเสริมความรู้สู่ชมชน  
     
     

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744