...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

นางสาวพัชรินทร์ เทาดี
นางสาวสรัญญารัตน์ ธานะพงค์
นายเอนก จันสนิท
ครู คศ.1
ครูชำนาญการ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวกินรี เกื้อทาน
นางเจษฏาภรณ์ ทองเหลือ
นางธันยพร เสนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครู)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายธนภัทร สุขวัฒนา
นางกัญญนันทน์ บุปผาวัลย์
นางสาวอรุณรัตน์ ทานะผล
ครู ค.ศ.1
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางรัชฎาพร เดชรพีระกุล
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744