...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

นางณิชากานต์ จันโทศรี
นางนิภาพร นาคนชม
นางวิชญาพร เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางวนิดา สีรัก
นางธันยพร ภาโนชิต
นางสาวณัฐรดา ราชภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวนิภาวรรณ ราตรี
นางปูริดา วาลมนตรี
ครชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744