...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 
 
คำร้อง-ทำนอง : ยุทธนา สัตพันธ์
เทศบาล เทศบาล เลื่องลือเกรียงไกร
สถาบัน การศึกษา เราน้องพี่
ศักดิ์และศรี ชาวชุมแพ แผ่ไพศาล
เกียรติภูมิ เรากว้างไกล ทั่ววิมาร
ทุกเขตคาร เขียว-น้ำเงิน สู้ไม่ถอย
เดินก้าวไป ด้วยดวงจิต ไม่หวาดหวั่น
จะฝ่าฟัน ใจมั่นคง ดังหินผา
แต่เราสู้ เปรี่ยมน้ำใจ นักกีฬา
มีปัญญา มุ่งศึกษา ใฝ่หาคุณธรรม
ลูก...วายุภักษ์ สมัครสมาน ร่วมแรงร่วมใจ
เดินก้าวไป ด้วยใจ แห่งศรัทธา
เราจะสู้ ยืนหยัดสู้ ทุกเวลา
ดุจมะค่า ที่ยืนต้น อยู่ยืนยง
เทศบาล นามแห่งนี้ เป็นที่หนึ่ง
สุดทราบซึ้ง ครูอาจารย์ คอยสั่งสอน
ถึงห่างกัน ยามเมื่อแสง ตะวันรอน
ตะโกนร้อง ให้เกียรก้อง ระบือไกล
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744