...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

นางสาวยนต์นภา คำศรี
นางสาวดารา หอมจู
นางสาวปุญญิศา เมืองจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
นายสิทธิพร ศิลา
นางสาวจันจิรา ไกรวิชัย
นางสาวจันทิวา พงษ์ลิขิตพัฒน์
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
นายนุชิต จุมกุดรัง
นายธงชัย เรืองฤทธิ์
นางสาวพรนภา ทองล้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
นายวัชรพงษ์ อ่วมสอาด
นางสาวเสาวลักษณ์ เกษแก้ว
นายอนุจิต จุมกุดรัง
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยครู)
ครู คศ.1
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวกิติมา ไชยสุรินทร์
นางวัชรี ภักดี
นางสาวประภัสสรา แสงศร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
นายชาตรี บุญไทย
นางพานิชตรา สารีแก้ว
นายปภพ สืบศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นางปิยพร บุญเลิศ
นางสาวระพีพร ทองวิเศษ
นางสาวเอื้อมพร ปราสาทสูง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
 
นางสาวฉัตรพ ฦาชา
นายธวัชชัย งามปอด
นายมงคล ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยครู)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
.
   
นางสาวพนิดา เอี่ยมนูญ
   
ครูชำนาญการพิเศษ
   
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
   

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744