...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗ หมู่ ๑๗ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ สังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ มีอาคารเรียนทั้งสิ้น ๖ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๑ ก่อตั้งและเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยท่านสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ) เป็นผู้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งระหว่างการก่อสร้างได้ใช้ศูนย์อนามัยหนองคะเนเป็นสถานที่ชั่วคราว โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ โดยมีนายอนุวัตร ธรรมโชติกุล ผอ.กองการศึกษา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 
 
เดือนมีนาคม ปี ๒๕๔๒ การก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ เป็นอาคาร ๔ ชั้น มี ๑๒ ห้องเรียน เริ่มเปิดใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ มีนายพิทำ สรสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๑
 
  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ มีคำสั่งโอน (ย้าย) นายเฉลิมเกียรติ ผดุงวัฒน์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ จากเทศบาลตำบลบัวใหญ่ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการดำเนินการขยายการจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการดำเนินการขยายการจัดการศึกษาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๑๒ ปี จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการดำเนินการขยายการจัดการศึกษาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
     
     

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744