...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทน
ตำแหน่ง
1
นายยุทธ เตียสุขสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
นายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3
นายสุริยา ชูลิขิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4
นายเชาวฤทธิ์ ศรพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
นางสุกานดา สิงห์เมืองพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6
นายเชิดศักดิ์ พลเสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7
นางศรีตระกูล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8
นางสุจิตรา มีเกาะ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
9
นายนุชิต จุมกุดรัง
ผู้แทนครู
กรรมการ
10
นางสายตา เกตุภูเขียว
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
11
นายวิเชียร อินทะปัญญา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
12
พระครูสุตคุณวัตร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
13
พระมหาภาภิญโญสิริภทโท
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
14
นางสาวชลวัลย์ นาคนชม
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
15
นางสาวจินตนา เชื้อปรีชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
     

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744