...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

 
นายยุทธนา สัตพันธ์
 
 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 
.
 
นายธงชัย เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานธุรการ
งานเลขานุการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
งานประสานและพัฒนาเครือข่าย ฯ
งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  งานส่งเสริมและสนับสนุน  
  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  
  งานปกครอง  
  งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
  งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน  
     
     

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744