...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
3
2
5
อนุบาล 2
7
5
12
อนุบาล 3
1
8
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
16
25
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
10
20
ประถมศึกษาปีที่ 4
11
10
21
ประถมศึกษาปีที่ 5
18
16
34
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
18
34
มัธยมศึกษาปีที่ 1/ 1
18
25
43
มัธยมศึกษาปีที่ 1/ 2
17
24
41
มัธยมศึกษาปีที่ 1/ 3
26
20
46
มัธยมศึกษาปีที่ 1/ 4
23
23
46
มัธยมศึกษาปีที่ 1/ 5
24
21
45
มัธยมศึกษาปีที่ 1/ 6
22
23
45
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 1
22
22
44
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 2
22
18
40
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 3
29
16
45
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 4
24
21
45
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 5
26
17
43
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
19
23
42
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 1
14
22
36
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 2
27
8
35
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 3
18
18
36
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 4
19
16
35
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
17
17
34
มัธยมศึกษาปีที่3/6
17
19
36
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ 1
18
30
48
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ 2
20
28
48
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ 3
24
11
35
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ 1
18
21
39
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ 2
17
23
40
มัธยมศึกษาปีที่ 5/ 3
21
19
40
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
17
10
27
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
18
8
26
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
18
7
25
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
636
600
1236
 
 
 
หมายเหตุ ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (LEC) ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744