...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น
ปีการศึกษา 2565
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
.
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2/2565
หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
 
.
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2/2565
หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
 
.
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2/2565
หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
 
.
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2/2565
หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 


โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744