...::: โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :::...
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
เพลงมาร์ชโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลการติดต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคลากรทางการศึกษา
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
.
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ระดับชั้น
รายชื่อห้อง
ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ
ประถมศึกษา
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 4
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 5
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 6
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 4
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/ 5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
     
     

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 417 หมู่ 17 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 042-312744 โทรสาร 042-312744